foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


telephone 032-488058
fax 032-488060
www.phetpoly.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

Phetchaburi Polytechnic College

ระบบบริหารจัดการ

เอกสารอบรม PLC

เปิดศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | 16-01-60 | ชัดข่าวเที่ยง

VTR เปิดงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย

ตารางเรียน/ตารางสอน

ศูนย์กำลังคน

ค้นหา

Login Form

 

ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

                   ปี พ.ศ.  2535   กรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ประสานงานหาที่ดินสำหรับจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ต่อมาวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีได้งบประมาณ (ผูกพันงบประมาณปี 2540 และปี 2541) จำนวน 36 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

                   ปี พ.ศ.  2538   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 นายชวลิต มานุวงศ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี นายมานะโพธิ์น้อย และนายนนทพงศ์ ยอดทอง ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ผู้ที่ได้รับมอบหมายทั้ง 3 ได้ร่วมกันหาที่ดินเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี โดยสำรวจพื้นที่บริเวณ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีหลายแห่ง และเห็นว่าที่ หมู่ที่ 9ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ส่วนพระองค์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

จึงได้ประสานงานไปยังสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ เพื่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจำนวน 40 ไร่ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ในพื้นที่ดังกล่าว

                   ปี พ.ศ.  2539   วันที่ 24 พฤษภาคม 2539 กระทวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เพื่อเปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพต่อยอดในสาขาวิชาที่ใช้เทคโนโลยีสูง ต่อเนื่องจากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รวมการสอนวิชาชีพ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่นเป็นหน้าที่หลักส่วนหน้าที่รอง ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยสำนักงานชั่งคราวตั้งอยู่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

ขณะเดียวกันการก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีก็ดำเนินตามแผนงาน

                   งบประมาณโครงการก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี      36,000,000     บาท

                             ปี  2539  ตั้งงบประมาณ          36,000,000     บาท

                             ปี  2540  ตั้งงบประมาณ          16,800,000     บาท

                             ปี  2541  ตั้งงบประมาณ          15,600,000     บาท

ประกอบด้วย     6        รายการ

 1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ  2  หลัง  20,738,080  บาท (พื้นที่ใช้สอยหลังละประมาณ 1,920 ตารางเมตร)
 2. อาคารสำนักงาน-หอประชุม 1  หลัง    5,410,697 บาท (พื้นที่ใช้สอยหลังละประมาณ 960 ตารางเมตร)
 3. บ้านพักผู้บริหารระดับ  7-8  จำนวน  1  หลัง  607,00  บาท
 4. บ้านพักครู  6  หน่วย  จำนวน  3  หลัง  7,451,000  บาท
 5. บ้านพักภารโรง  2  หน่วย  จำนวน  3  หลัง  1,100,500  บาท
 6. ปรับปรุงพื้นที่  692,723  บาท

ปี พ.ศ.  2541   วันที่ 6 กรกฎาคม 2541 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 75-150 ชั่วโมง รวม 8 รายวิชา โดยไม่จำกัดเพศ วัย และวุฒิ ยกเว้นบางวิชาที่ต้องมีพื้นฐาน โดยมีรายวิชาดังนี้

 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. เสริมสวย
 3. ตัดผมชาย
 4. ดอกไม้ประดิษฐ์
 5. ตัดเย็บเสื้อผ้า
 6. ช่างซ่อมจักรยานยนต์
 7. การจัดดอกไม้สด
 8. การเต้นรำ

และขอให้สถานที่จัดการเรียนการสอน ใกล้กับสำนักงานชั่วคราว ภายในวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี โดยเริ่มรุ่นที่ 1 รวม 3 รุ่น และในปีการศึกษา 2541 นายทรงฤทธ์ โชติโก ย้าย มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี แทน นายนนทพงศ์ ยอดทอง มีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ รวมทั้งสิ้น 8 คน มีผู้เรียนทั้ง 3 รุ่น รวม 765 คน

ปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75-150 ชั่วโมง รวม 11 รายวิชา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่รุ่นที่ 4 ถึงรุ่นที่ 7 มีผู้บริหาร ครู-อาจารย์รวมทั้งสิ้น 11 คน มีผู้เรียนทั้ง 4 รุ่น รวม 1,406 คน

ปีการศึกษา 2543 วันที่ 20 กรกฎาคม 2543 วิทยาลัยฯ ได้ย้ายสำนักงานเข้าพื้นที่ทำการของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 40 ไร่ ณ เลขที่ 93 หมู่ที่ 9 ตำบล ไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ติดกับวัดเขาบันไดอิฐ และได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75-150 ชั่วโมง รวม 11 รายวิชาเหมือนเดิม มีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงรวมทั้งสิ้น 17 คนนอกจากนี้วิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทฯ จัดพนักงานทำความสะอาดแต่ละอาคาร รวม 3 คน พนักงานรักษาความปลอดภัยรวม 2 คน

ปีการศึกษา 2543 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2543 นางพูลจิตร์ สุคนปฏิภาค ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี แทนนายชวลิต และในปีนี้รุ่นที่ 4 การเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพิ่มขึ้นอีก 1 รายวิชา รวมเป็น 12 รายวิชา ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงและพนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้น 20 คน ในปีการศึกษานี้มีผู้เรียนทุกหลักสูตรทุกรุ่น รวม 1,838 คน

ปีการศึกษา 2544 วันที่ 2 มีนาคม 2544 นายอาณย์ กายสอน ได้ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี แทนนายทรงฤทธิ์ โชติโก วันที่ 5 มีนาคม 2544

นายวรพล โพธิ์เต็ง ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีเพิ่มขึ้นมาจากเดิมมีผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2 คน เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ 3 คนและในปีการศึกษา 2544 นี้ วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาระยะสั้นรายวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นหลากหลายตามความต้องการของผู้สนใจ และตลาดแรงงาน รวมทั้งเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขางานยานยนต์เป็นปีการศึกษาแรก และในปีการศึกษานี้มีผู้เรียนทุกหลักสูตรทุกรุ่น รวม 2,302 คน

                   ปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนรายวิชาเพิ่มขึ้นหลากหลายตามความต้องการ ในแต่ละรุ่นทั้งนักเรียน ปวช. และนักเรียนส่งเสริมมัธยม รวม 3,168 คน

                   ปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนรายวิชาตามความต้องการเพิ่มขึ้นในแต่ละรุ่น และรวมนักเรียนส่งเสริมมัธยมและนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างยนต์ รวม 4,307 คน

                   ปีการศึกษา 2547 วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 นายวรพล โพธิ์เต็ง ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จึงทำให้วิทยาลัยฯ เหลือผู้ช่วยผู้อำนวยการเพียง 2 คนและได้เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาที่หลากหลายเพิ่มขึ้นตามความต้องการของชุมชนในแต่ละวัน ทั้งนักศึกษา ปวช. สาขาช่างยนต์ นักเรียนเสริมมัธยม รวม 4,945 คน

                   ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางพระราชทานระดับ การศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2548 ในปีการศึกษานี้วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาต่างๆตามความต้องการของผู้สนใจที่เพิ่มขึ้นในแต่ระรุ่น นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพในรายวิชาต่างๆตามความต้องการต้องการของผู้สนใจที่เพิ่มขึ้นในแต่ละรุ่น นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนนักเรียนหลักสูตรส่งเสริมวิชาชีพมัธยม รวมผู้เรียนทุกหลักสูตรมีจำนวน 7,314 คน

ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนรายวิชาระยะสั้นในรายวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นในแต่ละรุ่น  รวมนักเรียนส่งเสริมมัธยมและนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างยนต์ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และโครงการ 108 อาชีพ 14,040 คน

ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาต่างๆตามความต้องการของผู้เรียน เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาช่างยนต์และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. เทียบโอนประสบการณ์ ) 31 มีนาคม 2550 นายอุทัยแนบถนอม ย้ายมาทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ มีผู้ช่วยผู้อำนวยการ 3 คน มีผู้บริหาร อาจาร-ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงและพนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้น 33 คน ผู้เรียนแต่ละรุ่น รวมได้ 8,884 คน

                   ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยฯ ได้เปิดรายวิชาชีพระยะสั้นเพิ่มขึ้นหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาช่างยนต์แหละหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

( ปวส. เทียบโอนประสบการณ์  ) มีผู้บริหาร อาจารย์-ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงและพนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้น 36 คน มีผู้เรียนแต่ละรุ่น รวมได้ 9,345 คน

                   ปีการศึกษา 2552 วันที่ 11 มกราคม 2553 นายเรืองแสง ห้าสกุล ได้มาปฏิบัติราชการตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี วิทยาลัยฯ ได้เปิดรายวิชาชีพระยะสั้นเพิ่มขึ้นหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาช่างยนต์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. เทียบโอนประสบการณ์ ) มีผู้บริหาร อาจารย์-ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงและพนักงายขับรถ รวมทั้งสิ้น 44 คน มีผู้เรียนแต่ละรุ่น รวม 13,390 คน

                   ปีการศึกษา 2553 ในปีการศึกษานี้ วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพิ่มรายวิชามากขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

( ปวช. ) สาขาช่างยนต์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. เทียบโอนประสบการณ์ ) มีผู้บริหาร อาจารย์-ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงและพนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้น 50 คน มีผู้เรียนแต่ละรุ่น รวมได้ 12,288 คน

                   ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีได้เพิ่มสาขางานของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) คือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงรายของหลักสูตรระยะสั้น เพิ่มตามความต้องการของผู้ใช้ ฝึกอบรม โดยได้เพิ่มหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกนประถม/มัธยม เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) สาขาเทคนิคยานยนต์ และหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูง เทียบโอนประสบการณ์สาขาเทคโนโลยีสำนักงาน สาขาการบัญชี และสาขาอิเล็กทรอนิคส์อุสาหกรรมมีผู้บริหาร อาจารย์-ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงและพนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้น 45 คน มีผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 105 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงจำนวน 55 คน และมีผู้ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 1342 คน หลักสูตรระยะสั้นแกนประถม/มัธยม จำนวน 3,145 คน และหลักสูตร 108 อาชีพ จำนวน 1,400 คน

                   ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ ได้จัดสร้างศูนย์แสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษาและได้วางแผนเพิ่มสาขางานของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) คือสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในปีการศึกษา 2556 และปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้นเพิ่มตามความต้องการของผู้ฝึกอบรม และตลาดแรงงาน ของชุมชน เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) สาขาเทคนิคยานยนต์ มีผู้บริหาร อาจารย์-ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงและพนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้น 42 คน มีผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) จำนวน 5 คน และมีผู้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 1,064 คน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกนประถม/มัธยม จำนวน 2,841 คน และหลักสูตร 108 อาชีพ จำนวน 804 คน

                   ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) สาขาเทคนิคยานยนต์และสาขาเทคโนโลยีสำนักงาน มีผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง และพนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้น 38 คน มีผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) จำนวน 156 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) จำนวน 34 คน และมีผู้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 2,095 คน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกนประถม/มัธยม จำนวน 1,846 คน

                   ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีเปลี่ยนผู้อำนวยการเป็น นางกมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก และรองผู้อำนวยการใหม่จำนวน 3 ท่านคือ นางกนกพรรณ โสมาศรีสวัสดิ์ นายวิชัย ลำดวล และนายสรยุทธ อุ่นใจ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) สาขาเทคนิคยานยนต์และสาขาเทคโนโลยีสำนักงานมีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง และพนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้น 43 คน มีผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร ( ปวช. ) จำนวน 163 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง ( ปวส. ) จำนวน 54 คน และมีผู้อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 3,225 คน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกนประถม/มัธยม จำนวน 2,720 คน

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารฝึกงานพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4000 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง  อาคารศูนย์วิทยบริการ พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และห้องน้ำใหม่ จำนวน 1 หลัง  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีเปิดการเรียน การสอนหลักสูตรทวิศึกษา โดยทำความร่วมมือกับโรงเรียนแก่งกระจาน เปิดสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และโรงเรียนห้วยทรายใต้เปิดสาขาวิชาช่างยนต์ มีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง และพนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้น 49 คน มีผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร ( ปวช. ) จำนวน 191 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง ( ปวส. ) จำนวน 112 คน และมีผู้อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 7,428 คน

                   ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมคุรุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ว. 2 ชั้น จำนวนหนึ่งหลัง จำนวนเงิน 11,206,200 บาท และได้ทำหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            ขอพระราชทานอาคารศูนย์วิทยบริการ และได้รับพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า “ศรีทิพยปัญญา” (หมายถึง อาคารซึ่งเป็นแหล่งปัญญาความรู้อันเป็นมงคล) และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไชย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื้อด้วย

                   ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาให้มีเครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

                   และได้รับงบประมาณผูกพันในการก่อสร้างโรงฝึกงานพื้อนที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตร.ม. และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559

                   วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาโดยทำความร่วมมือกับโรงเรียนแก่งกระจาน เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนห้วยทรายใต้ เปิดสาขาวิชาช่างยนต์ และโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เปิดสาขาวิชาบัญชี

                   มีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง และพนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้น 40 คน มีผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร ( ปวช. ) จำนวน 306 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง ( ปวส. ) จำนวน 73 คน และมีผู้อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 6,988 คน

                   ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาให้มีชุดคุรุภัณฑ์ห้องสมุดอัจริยะส่วนด้านอาคารสถานที่ได้รับงบประมาณก่อนสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็กฐานเข็ม และลานกีฬา

                   มีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง และพนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้น 58  คน มีผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร ( ปวช. ) จำนวน 355 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง ( ปวส. )              จำนวน 45 คน และมีผู้อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 3801 คน

คณะผู้บริหาร

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

เศรษฐกิจพอเพียง

head3

รายวิชาที่เปิดสอนระยะสั้น รุ่นที่ 106-114

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

ดูรายวิชาที่เปิดสอน 


Copyright © 2018 Fashion Line Rights Reserved.