foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


telephone 032-488058
fax 032-488060
www.phetpoly.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

Phetchaburi Polytechnic College

ระบบบริหารจัดการ

เอกสารอบรม PLC

เปิดศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | 16-01-60 | ชัดข่าวเที่ยง

VTR เปิดงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย

ตารางเรียน/ตารางสอน

ค้นหา

Login Form

ข้อมูลหลักสูตรปี 2560

 

ช่างยนต์

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ทวิภาคี ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางานยานยนต์

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558 – 2560

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ทวิภาคี ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2557 – 2559

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2556 – 2558

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทวิภาคี (จบหลักสูตร ปวช. และ ม.6)

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558 - 2559

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2557 - 2558

6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์

-โครงสร้างหลักสูตร

-แผนการเรียน

7. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางานยานยนต์

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2562

8. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ทวิภาคี ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางานยานยนต์

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2562

9. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ทวิภาคี ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2561

10. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางานยานยนต์

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2559 - 2561

11. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556

ทวิภาคี ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์  สาขางานช่างยนต์

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2559– 2561

                                                    ช่างไฟฟ้ากำลัง

12. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทวิภาคี

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558 - 2560

13. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทวิภาคี

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2557 - 2559

14. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

-โครงสร้างหลักสูตร

-แผนการเรียน

15. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา          ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2562

16. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ทวิภาคี ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2569 – 2561

17. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556

ทวิภาคี ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2560– 2562

18. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ทวิภาคี ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2561

                                                    ช่างอิเล็กทรอนิกส์

19. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทวิภาคี

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างอิเล็คทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558 - 2560

 20. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทวิภาคี

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างอิเล็คทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2557 - 2559

 21. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างอิเล็คทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2556 - 2558

22. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา อิเล็คทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็คทรอนิกส์อุตสาหกรรม

-โครงสร้างหลักสูตร

-แผนการเรียน

                                                     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 23. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทวิภาคี

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558 - 2560

24. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทวิภาคี

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2557 - 2559

 25. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2556 - 2558

 26. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เรือนจำ

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558 - 2559

 27. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-โครงสร้างหลักสูตร

-แผนการเรียน

28. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

เรือนจำ ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2561

29. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

เรือนจำ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2569 – 2561

30. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชา          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2562

31. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชา          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2559 - 2561

32. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชา          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2558 - 2560

                                                     บัญชี

 33. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี

-โครงสร้างหลักสูตร

-แผนการเรียน

34. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี

-แผนการเรียน ปีการศึกษา 2559 - 2561

 

คณะผู้บริหาร

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

รายวิชาที่เปิดสอนระยะสั้น รุ่นที่ 106-114

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

ดูรายวิชาที่เปิดสอน 


Copyright © 2012 Fashion Line Rights Reserved.