foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


telephone 032-488058
fax 032-488060
www.phetpoly.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

Phetchaburi Polytechnic College

ระบบบริหารจัดการ

เอกสารอบรม PLC

เปิดศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | 16-01-60 | ชัดข่าวเที่ยง

VTR เปิดงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย

ตารางเรียน/ตารางสอน

ศูนย์กำลังคน

ค้นหา

Login Form

 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

ชื่อสถานศึกษา               วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

ชื่อภาษาอังกฤษ              phetchaburi polytechnicai college 

รหัสสถานศึกษา              1376016501

พิกัดแกน x                    12.9849

พิกัดแกน y                     99.971703

สังกัด                             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ตั้ง                       93 หมู่ 9 ตำบลไร่ส้ม

                                     อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 76000

                                     โทรศัพท์ 032488058

                                     โทรสาร 032488060

สีประจำวิทยาลัย                สีชมพู เหลือง

เนื้อที่                               40 ไร่

ผู้บริหารสถานศึกษา            ว่าที่ร้อยตรี ดร. คันศร คงยืน

                                      ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

ปรัชญา          

บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ผลิตกำลังคนมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

วิสัยทัศน์        

มุ่งผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลายให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สังคม เป็นสถานศึกษาคุณธรรมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์คุณธรรม       

ความมีวินัย  ความพอเพียง จิตอาสา

เอกลักษณ์       

บริการวิชาการและวิชาชีพระยะสั้น

จุดเน้น 

ผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพ

จุดเด่น 

เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

          พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและภูมิปัญญาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  สร้างเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ  และภูมิปัญญาพัฒนาบุคลากรมีความรู้ความสามารถตลอดจน                     ใช้เทคโนโลยีเหมาะสมในการพัฒนายกระดับความรู้  ความสามารถของบุคลากรพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนสร้างศักยภาพบุคลากร                   เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ภายใต้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

          พันธกิจที่ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพและวิชาชีพระยะสั้นให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                    กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.2  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและ 
                  ทันสมัย

                    กลยุทธ์ที่ 1.3  จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน

                    กลยุทธ์ที่ 1.4  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน  และสถานประกอบการ  เพื่อพัฒนา
                                    หลักสูตรจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  วิชาชีพให้มี
                                    ประสิทธิภาพ

                    กลยุทธ์ที่ 1.5  พัฒนาระบบงานวิจัยของครู  นักเรียน  นักศึกษา  บูรณาการคุณธรรม  
                                      จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 1.6  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือ  ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.7  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภายใต้การบริหารจัดการองค์การ               
                           นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กลยุทธที่ 1.8  พัฒนาระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ผลงาน  กิจกรรมสู่ผู้มีส่วน
                  ได้ส่วนเสีย

พันธกิจที่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ และทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม สถานศึกษาพอเพียงและพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาให้กับครู บุคลากร นักเรียน
                 นักศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

ผลิตกำลังคนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้มีคุณภาพ  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

          ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา 2548  และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2555

คณะผู้บริหาร

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

เศรษฐกิจพอเพียง

head3

รายวิชาที่เปิดสอนระยะสั้น รุ่นที่ 106-114

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

ดูรายวิชาที่เปิดสอน 


Copyright © 2018 Fashion Line Rights Reserved.