Get Adobe Flash player

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรปวช. ในสาขาวิชางานยานยนต์, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขางานไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้ากำลัง, สาขาการบัญชี, สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน(คอมพิวเตอร์)

เรื่องสอบราคาก่อสร้างห้องน้ำ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้างานวิชาการ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูไฟฟ้ากำลัง

ตารางสอน แกนประถม มัธยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รายวิชาที่เปิดสอนระยะสั้น รุ่นที่ 83-86

อ่านต่อ

โครงการอาชีวะบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘)

alt

ดร.กมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีได้ไปดำเนินการให้บริการซ่อมแซม ยานพาหนะ ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร จำนวนศูนย์ ตามโครงการอาชีววะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ได้แก่ ตำบลบางจาก ตำบลโพพระ  ตำบลปากทะเล ตำบลบางครก และตำบลบ้านแหลม ในระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2015 เวลา 05:10 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมฯ ระดับ อศจ.

alt

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ชนะเลิศการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. สิ่งประดิษฐ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทช่างยนต์ ได้เข้าสู่การแข่งขันระดับภาคต่อไป ซึ่งในการประกวดดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายครองศักดิ์  แย้มประยูร ประธาน อศจ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดทั้ง ๑๑ ประเภท เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2015 เวลา 09:48 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ๒๕๕๘

alt

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา ได้กำหนดจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อที่จะช่วยกันกำกับ ติดตาม ดูแลนักเรียน นักศึกษา จนจบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 09:47 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร
สถานศึกษา

หน่วยงานในสังกัด สอศ.

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี