Get Adobe Flash player

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรปวช. ในสาขาวิชางานยานยนต์, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขางานไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้ากำลัง, สาขาการบัญชี, สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน(คอมพิวเตอร์)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนสาขาอาหารและโภชนาการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนสาขาภาษาอังกฤษ

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (ทวิภาคี) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง ปวส. (ทวิภาคี) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (เทียบโอนประสบการณ์ป ประจำปีการศึกษา 2559

รายวิชาที่เปิดสอนระยะสั้น รุ่นที่ 83-86

อ่านต่อ

นายก ฯ เปิดงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย"

alt

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งในการนี้ ดร.กมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ได้นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว มีทั้งการร่วมจัดแสดงนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา และการศึกษาดูงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็คเมืองทองธานี

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 08:00 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย

 

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เข้าร่วมออกบูธ งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 มกราคม 2559

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2016 เวลา 12:18 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร
สถานศึกษา

หน่วยงานในสังกัด สอศ.

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี