foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


telephone 032-488058
fax 032-488060
www.phetpoly.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

Phetchaburi Polytechnic College

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาเครื่องกล)

รับสมัครนักเรียนนักศึกษา

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (ทวิภาคี) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง ปวส. (ทวิภาคี) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (เทียบโอนประสบการณ์ประจำปีการศึกษา 2559)

ดูรายละเอียด 

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

ดูรายวิชาที่เปิดสอน 


Copyright © 2016 Fashion Line Rights Reserved.