Get Adobe Flash player
ระบบบริหารจัดการ

 

 

 

Login Formวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรปวช. ในสาขาวิชางานยานยนต์, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขางานไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้ากำลัง, สาขาการบัญชี, สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน(คอมพิวเตอร์)

รายวิชาที่เปิดสอนระยะสั้น รุ่นที่ 82

อ่านต่อ

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) สำหรับนักศึกษา

alt

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี จัดโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๓ ชั้น ๒ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และนำนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานสายการผลิตและการจัดการธุรกิจบริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี เมื่อ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2015 เวลา 15:08 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการขับขี่ปลอดภัย

alt

ร.ต.ต.สามารถ โมลี รอง สว.จร. สภอ.เมืองเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการขับขี่ปลอดภัย แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ให้ความรู้ด้านกฏจราจร การขับขี่ที่ถูกต้อง เพื่อที่นักเรียน นักศึกษา จะได้เกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่ชีวิตตนเอง และผู้อื่น เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2015 เวลา 07:00 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่องสารเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

alt

นายสนอง  เพชรคง นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ในโครงการให้ความรู้เรื่องสารเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อนักเรียนจะได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2015 เวลา 06:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร
สถานศึกษา

หน่วยงานในสังกัด สอศ.

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี